Din kurv

Din kurv er tom!

FORTSÆT MED AT SHOPPE

Handelsbetingelser

Enhver online handel hos AffaldPlus skal følge nedennævnte betingelser, hvorfor du er forpligtet til at acceptere indholdet af nedenstående, hvis du måtte ønske at anvende AffaldPlus' online-løsninger:

 

1. Tjenester

Vi forbeholder os ret til at afslå at tilbyde vores tjenester og/eller afvise at tilbyde tjenester ved at give besked pr. e-mail herom.

 

2. Købt i henhold til de billeder og de oplysninger, der fremgår om varen

  Vi ejer de varer, som sælges på vores online-løsninger, men da de pågældende varer alle er brugte varer, sælges vores varer uden garanti af nogen art.

  Vi er dog ansvarlige for fejl og mangler ved de solgte varer i henhold til Købelovens regler herom, såfremt varerne ikke svarer til de billeder og oplysninger, som der er fremlagt omkring varerne.

  Vurderingen af prisen på vores varer på vores online-løsninger svarer til den pris, som vi forventer, at varerne ellers ville kunne opnå baseret på bl.a. vores erfaring med tidligere salg af samme type af varer. Vurdering er ikke en eksakt videnskab, men alene en indikation.

  I vores online-auktioner vil det i sidste ende altid være byderne, der bestemmer markedsprisen, som af denne grund fluktuerer. Det betyder, at visse hammerslag vil falde højere eller lavere end vores vurdering.

  I vores online-auktioner sælges enhver vare til højeste bud på tidspunktet for udløbet af auktionen uanset vores vurdering. Hvis der er aftalt et startbud på en vare/tjenesteydelse, vil det fremgå tydeligt. Hvis du opnår hammerslag på en vare/tjenesteydelse, vil du som vinderen af auktionen modtage en ”hammerslags-e-mail” med de relevante oplysninger omkring den vundne vare/tjenesteydelse, hvorefter købet hermed anses for indgået.

  Vi forbeholder os ret til at tage en vare af vores online-auktioner, forlænge auktionen eller lade denne gå om, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt, f.eks. grundet mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet.

  Vi medtager kun varer og tjenesteydelser, der er beskrevet og vurderet af vores eget personale. Beskrivelsen af varen/tjenesteydelsen foretages efter vores undersøgelse og bedste overbevisning.

  Som udgangspunkt sælges alle varer som brugt indbo eller tilsvarende. Derfor beskrives almindelig brugs- og aldersslitage ikke. Har en vare defekter/mangler, udover forventelig brugsslitage, vil vi beskrive og/eller fotografere dette, således at du bliver gjort opmærksom herpå, forinden du køber varen.

   

  3.1 Ansvarsbegrænsning

  Vi kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser og/eller udfald i vores online-løsninger. Du anerkender hermed, at din adgang til vores online-løsninger undertiden kan blive afbrudt og/eller lukket ned. Dette kan skyldes mange forskellige forhold, herunder serverudfald, strømudfald, kabelbrud, service- og vedligeholdelse, opdateringer med nye eller forbedrede muligheder og tjenester. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske-/ internetproblemer af nogen art, heller ikke selv om det skyldes vores computere eller tekniske forhold.

  Vi forbeholder os ret til at tage en vare væk fra vores online-løsninger, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt, f.eks. grundet mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet, medmindre der allerede er afgivet en købsordre på den pågældende vare.

  Vi kan ikke kontrollere eller komme med udsagn om kvalitet, ægthed, sikkerhed eller legalitet over de varer, som sælges via vores online-løsninger. Vi kan heller ikke garantere fuldstændige informationer, sandhed eller nøjagtighed i varebeskrivelser.

  Vi er kun ansvarlige for tab eller skade, som direkte kan henføres til vore egne handlinger eller mangel på samme eller brud på vores forpligtelser. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, som du måtte blive påført, som et resultat af din anvendelse af en anden tjeneste end vores tjeneste.

  Vores erstatningsansvar er begrænset, når dette er muligt, til direkte skader/tab uanset årsag og uanset kravets art. Vi er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlige for tabt fortjeneste, tabt dækningsbidrag, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der hidrører anvendelse af den købte vare, manglende mulighed for at anvende denne m.v.

   

  3.2 Force majeure

  Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter købsordrens fremsættelse og ligger uden for vores kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes os samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

   

  3.3 Produktansvar

  For produktansvar er vi ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Du er forpligtet til straks at underrette os, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor dig. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er vi ikke ansvarlige for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og/eller følgeskader heraf m.v..

  Bliver vi sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer du at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

   

  4. Priser, betaling og afhentning

  Alle priser på vores online-løsninger angives i danske kroner inkl. moms og andre gebyrer.

  Efter din afgivelse af købsordre står varen/varerne hos os for vores regning og risiko, idet risikoen først kan overgå til dig ved din afhentning af varen. Vi kan dog kun gøres ansvarlige for skader på varen/varerne i tilfælde af, at der måtte være noget at bebrejde os.

  Købsordrer foretaget på vores online-løsninger inkluderer ikke andre tjenester, såsom fri fragt, levering m.m.. Medmindre du selv indgår særskilt aftale herom med et transportfirma, vil du selv skulle afhente din/dine købte varer hos os på vores adresse og evt. sørge for nødvendig afmontering/nedtagning efter vores anvisninger. Beskadigelse i forbindelse hermed er ikke vores risiko og/eller ansvar. Ved evt. skader på vores bygninger skal disse retableres for din regning.

  Hvis du selv afhenter dine varer, skal du huske at medbringe dokumentation for dit køb samt medbringe kvittering af bankoverførsel, medmindre du betaler med betalingskort direkte hos os ved afhentning.

  Såfremt du ikke selv ønsker at afhente de købte varer hos os, kan du vælge at indgå aftale om et transportfirmas afhentning af de købte varer for dig. Vi stiller ikke et transportfirma til rådighed, alternativt indgår aftale herom med dette, hvorfor du selv må sørge herfor.

  Hvis du vælger at lade et transportfirma afhente dine købte varer/varerne, skal disse medbringe originaleksemplar, fotokopi eller fax-kopi af kvitteret faktura eller kvittering af bankoverførsel, som ikke skal kunne tilbagekaldes m.v., således at vi kan få bekræftet, at betaling for varen er sket. [Afventer de krævede oplysninger.]

  Du skal som køber af en/flere varer på vores online-løsninger betale herfor senest i forbindelse med din afhentning af varen/varerne. Varen/varerne udleveres ikke, førend korrekt betaling er sket.

  Du kan betale med de fleste korttyper via vores system. Der er dog forbundet et kortgebyr ved brug af forskellige betalingsmuligheder.

  Ved køb af visse våben udleverer vi først varen, når der fremvises våbentilladelse. Våbentilladelsen er unik til det pågældende våben og til dig personligt. Våben kan derfor ikke afhentes af tredjemand, medmindre der er tale om et autoriseret fragtfirma.

  Du har som køber det fulde ansvar for, at den købte vare opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Du har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. hos de respektive rettighedshavere.

  Såfremt du enten ikke afhenter dine varer senest 5 åbningsdage efter, at du har afgivet købsordre herpå, alternativt vundet en af vores online-auktioner og/eller undlader at betale herfor inden for samme 5 dages frist, vil vi sende en mail til dig med oplysning om din manglende indbetaling og/eller din manglende afhentning, hvori du vil blive oplyst om, at vi betragter dit køb som værende misligholdt, såfremt indbetaling og/eller afhentning ikke sker senest 5 åbningsdage efter din modtagelse af denne mail herom.

  Såfremt 5 dages fristen ikke overholdes, betragtes din købsordre som værende misligholdt, hvorefter vi er berettiget til at gensælge varen/varerne til tredjemand. Du vil automatisk modtage en mail med ophævelse af aftalen. I tilfælde af at varen/varerne ikke kan sælges til samme pris, som prisen på din købsordre, vil vi være berettiget til at opkræve differencen hos dig.

   

  5. Produktinformationer og produktændringer, ændring af aftalevilkår m.v.

  Oplysninger om f.eks. produktinformationer på vores online-løsninger er vores ansvar, men vi forbeholder os ret til uden varsel at foretage løbende ændringer heri, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe.

  Vi forbeholder os ret til løbende at ændre de gældende aftalevilkår ved at varsle disse via e-mail til den af dig opgivne e-mailadresse.

   

  6. Fortrydelsesret

  Hvis du som forbruger afgiver købsordrer på varer/tjenesteydelser på vores online-auktioner finder Forbrugeraftaleloven anvendelse, som giver dig ret til en 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået aftalen. Fortrydelsesretten gælder dog ikke for professionelle/erhvervsdrivende handlende, når handlen sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.

   Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand får varen i fysisk besiddelse. Hvis du afhenter/får afhentet en vare mandag den 1. i en måned, har du frist til og med mandag den 15. i den samme måned. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaften, kan du vente til den efterfølgende hverdag. Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, hvor du har modtaget varen.

   Du har efter Forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Når du opretter dig i vores system oplyses du derfor om din fortrydelsesret.

   Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os herom i tilfælde af, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

   Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: iej@affaldplus.dk, alternativt sendes til: AffaldPlus, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved.

   Hvis der er tale om en fysisk vare, skal du returnere eller aflevere denne til os, hvor du har købt denne, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten.

   Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller anden fragtvirksomhed, som har påtaget sig returleveringen. Som bevis for, at varen er returneret rettidigt, kan du gemme kvitteringen for, at varen er overgivet til postvæsenet eller anden fragtvirksomhed med henblik på forsendelse.

   Det er som hovedregel en betingelse, at du kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog denne, medmindre der ikke måtte være noget at bebrejde dig. Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

   Fortrydelsesretten kan stadigvæk udnyttes, såfremt emballagen er brudt eller beskadiget, medmindre der er tale om lyd- eller billedoptagelser eller edb-programmer, som vi vil sørge for at forsegle ved salg, således at brud på forseglingen medfører, at fortrydelsesretten ophører.

   Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger vedrørende den pågældende vare uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

   Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst.

   De nærmere betingelser og regler for anvendelsen, omfanget og udnyttelsen af fortrydelsesretten fremgår tillige af vores hjemmeside under punktet ”fortrydelsesret”, samt der medfølger automatisk en standardformular vedrørende udnyttelse af din fortrydelsesret i den mail, som du automatisk modtager efter din afgivelse af enten en købsordre eller en vunden auktion.

    

   7. Afgørelse af konflikter

   Du accepterer at samarbejde aktivt for at løse eventuelle konflikter med os. Du accepterer tillige, at konflikter i første omgang skal forsøges løst ved mediation. I tilfælde af at dette ikke fører til løsning af konflikten, skal tvisten herom afgøres ved Retten i Næstved under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret samt Den Internationale Købelov (CISG), finder ikke anvendelse.

    

   8. Mangler og reklamation

   Ved afhentning af varen opfordres du til og bør du foretage en sædvanlig undersøgelse af den købte vare, hvorfor du hermed samtidig opfordres til at reklamere over synlige fejl og mangler ved denne undersøgelse.

   Såfremt du herudover vil påberåbe dig en mangel, skal du, inden for rimelig tid efter mangler er eller burde være opdaget, give os meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består og sende kvittering for købet.

   Såfremt du har eller burde have opdaget manglen, og du ikke reklamerer som anført, kan du ikke senere gøre manglen gældende. Du kan ikke påberåbe dig en mangel, som du var eller måtte være bekendt med ved købsordrens afgivelse.

   Mangels- og reklamationsbestemmelserne indeholdt i Købeloven finder anvendelse fuldt ud. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen alt efter den konkrete situation i tilfælde af relevante mangler ved varen.

   Som udgangspunkt sælges alle varer som brugt indbo eller tilsvarende, hvilket får indflydelse på den køberetlige vurdering af, hvorvidt der forefindes mangler ved varen. Har en vare defekter/mangler, udover forventelig brugsslitage, vil der være tale om en mangel, såfremt dette ikke har været beskrevet og/eller været fotograferet på vores online-løsninger inden din afgivelse af købsordre.

   Valget mellem de forskellige afhjælpningsformer vil blive behandlet i overensstemmelse med Købelovens bestemmelser herom.

   Forandring af eller indgreb i den købte vare fritager os for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

    

   9. Ret til at nægte udlevering af den købte vare

   Vi forbeholder os ejendomsretten til den købte vare, indtil den samlede købesum herfor med de evt. dertil pålagte omkostninger er betalt til os. Indtil denne betaling er sket, er du ikke berettiget til at modtage den købte vare.

    

   10.1 Dine oplysninger

   Du er selv ansvarlig for dine oplysninger. Du giver os tilladelse til enten direkte eller ved hjælp af tredjepart at foretage kontrol af oplysningernes korrekthed. Dette kan omfatte de oplysninger, som du afgiver sammenholdt med tredjemands databaser. Vi vil dog ikke videregive oplysninger om din identitet eller handlinger eller kommercielle transaktioner.

    

   10.2 Lukning af konto eller begrænsning i din adgang

   Vi alene beslutter, hvorvidt en konto skal lukkes, og hvornår dette evt. skal ske. Dette kan skyldes brud på vores betingelser, men er ikke begrænset hertil. Vi er ikke forpligtet til at oplyse den specifikke årsag hertil.

   Du kan selv lukke din konto på ethvert tidspunkt, dog ikke så længe du har afgivet uafsluttede købsordrer på vores online-løsninger. Hvis du lukker din konto, har dette ingen betydning for din forpligtelse til at betale for allerede påbegyndte transaktioner.

    

   10.3 Overdragelse

   Du må ikke overdrage nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale og/eller vores tjenester uden vores skriftlige samtykke.

    

   11. Adgang og forstyrrelser

   Du accepterer, at du ikke vil anvende nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vores online-løsninger. Du accepterer, at du ikke vil foretage dig noget, som unødigt belaster vores server. Du accepterer, at du ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vores online-løsninger.

    

   12. Fortrolighed og sikkerhed

   Vi anser beskyttelse af din datasikkerhed som meget vigtig. Vores vigtigste opgave er at beskytte dine oplysninger mod misbrug. Vi opbevarer og behandler dine oplysninger på computere i Danmark, hvor de er beskyttet ved hjælp af både fysiske og tekniske sikkerhedsanordninger.

   I henhold til Datatilsynets anbefalinger vil vi selvsagt sørge for at iagttage den fornødne oplysningspligt ved indsamling af oplysninger på vores webshop.

   Vores persondatapolitik følger Datatilsynets anbefalinger og er tilgængelig fra de relevante steder på vores hjemmeside, hvor der indsamles personoplysninger.

   Vi sørger for at beskytte alle de personoplysninger, som vi behandler, med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

   Overførsel af følsomme personoplysninger, herunder personnumre, via hjemmesider skal ske krypteret. Overførsel af almindelige private (fortrolige) personoplysninger via hjemmesider vil blive beskyttet ved kryptering.

   Såfremt du via vores online-løsninger får adgang til personoplysninger, sørger vi for, at der skabes sikkerhed for, at oplysningerne ikke udleveres til uvedkommende, f.eks. ved anvendelse af pinkode eller digital signatur.

    

   13. Oplysningsforpligtelser

   Vi har en forpligtelse til at sørge for, at lovgivningens oplysningskrav er opfyldt. I henhold til e-handelsloven og forbrugeraftaleloven påhviler det os at oplyse om bl.a. kontaktoplysninger til os, varen, aftalevilkårene, fortrydelsesretten m.v.

   Vores oplysningsforpligtelser i henhold til e-handelsloven og forbrugeraftalelovens er behørigt opfyldte, dels via indholdet af nærværende online-betingelser og dels via indholdet heraf på vores hjemmeside.

   Oplysningskravene udvides efter endt køb, d.v.s. når aftalen er indgået. Herefter skal oplyses om vores navn, fysiske adresse, den samlede pris inkl. gebyrer m.m., vilkår om betaling, levering og betingelser. Disse oplysninger skal gives på et såkaldt varigt medium, hvorved forstås et medium, hvorpå du har mulighed for at gemme og genfinde oplysningerne i en rimelig periode, det kan eksempelvis være papir, e-mail eller CD-rom.

   Vores oplysningsforpligtelser vil behørigt fremgå af den mail, som vi automatisk sørger for at sende til dig, når du har afgivet købsordre eller vundet en auktion på vores online-løsninger. 

    

   14 Klager

   • Ønsker du at klage over os, kan du altid kontakte vores kundeservice på e-mail: iej@affaldplus.dk, alternativt kan klage sendes til: AffaldPlus, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved.